Handelsbetingelser

1. ANVENDELSESOMRÅDE OG GYLDIGHED

Ethvert salg og enhver leverance fra Cogétil Scandinavia ApS – herefter benævnt Cogétil – sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andre vilkår er skriftligt aftalt med Cogétils medkontrahent. Enhver afvigelse fra nærværende salgs-  og  leveringsbetingelser,  som  måtte  være  anført  i  købers  ordre  eller  lignende,  er  derfor ikke en del af aftalegrundlaget mellem Cogétil og køber, medmindre skriftlig ac-cept deraf foreligger fra Cogétil.

2. TILBUD

Afgiver Cogétil tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder tilbudet, såfremt skriftlig accept ikke er kommet frem til Cogétil senest 4 uger efter tilbudets datering.

3. RETURVARER/AFBESTILLING

a. Returvarer modtages kun efter forudgående accept fra Cogétil. Forsendelse sker for
købers regning og risiko.
b. Ved afbestilling har Cogétil ret til at fakturere køber for indkøbte materialer, medgået
arbejdsløn og avancetab, dog minimum et beløb svarende til 20 % af købesummen.

4. PRISER & EKSPEDITIONSGEBYR

a. Priser er medmindre andet angives ab lager samt excl. moms, emballage og montørassistance.
b. Cogétil tager udtrykkeligt forbehold for forhøjelse af den i tilbud anførte pris i følgende
tilfælde:
• Prisstigninger af enhver art på materialer til brug for leve-rancen på mere end 3% fra
tidspunktet for aftalens indgåelse til det aftalte leveringstidspunkt.
• Ændringer i afgifter eller toldsatser.
I ovennævnte tilfælde er Cogétil berettiget til at regulere prisen med den fulde difference.
Cogétil er berettiget til at beregne et ekspeditionsgebyr for alle ordrer under kr. 500.

5. MONTERING

a. Eventuel montørassistance, udover det i ordrebekræftelsen opgivne, ved opstilling,
beregnes til de enhver tid gældende montørsatser.

b. Skulle Cogétils montør efter aftalt fremmøde hos køber eller dennes kunde blive
forhindret i at udføre sit arbejde, og dette ikke skyldes Cogétils forhold, er Cogétil
berettiget til at fakturere køber for medgåede udgifter til transport samt arbejdstid.

6. BETALINGSBETINGELSER/EJENDOMSRET

a. Betaling skal ske kontant senest netto 15 dage efter fakturadato eller i henhold til
ordrebekræftelse.
b. Leverancen forbliver Cogétil’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Har køber
ikke senest 1 måned efter forfaldsdagen betalt det skyldige beløb, er Cogétil berettiget
til, ved skriftlig meddelelse til køber, at hæve aftalen, gøre ovennævnte ejendomsforbehold
gældende samt kræve morarente og erstatning for det tab, Cogétil
har lidt.
c. Efter forfaldsdagen beregnes der renter af det skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt
måned.
d. Enhver forsinkelse med betalingen giver endvidere Cogétil ret til at tilbageholde yderligere
leverancer, indtil betaling sker, samt fordre betryggende sikkerhedsstillelse til
sikkerhed for fremtidige leverancer. Derudover har Cogétil ret til at hæve aftalen og
kræve erstatning for ethvert tab i anledning af købers misligholdelse, herunder avancetab.
e. Ved levering og montering af delleverancer forbeholder Cogétil sig retten til at fakturere
køber a’conto for de enkelte delleverancer.
f. Køber er ikke berettiget til i købesummen at modregne med noget krav, som ikke er
skriftligt anerkendt af Cogétil.
g. Er varen købt online trækkes pengene fra din konto når varen afsendes

7. FORSENDELSE OG FORSIKRING

a. Forsendelse og forsikring sker i henhold til Incoterms, ”Ex Works”.
b. Såfremt Cogétil skal levere materialer samt foretage montage, påhviler det køber at
sikre, at der fra dennes eller bygherres side er tegnet all-risk forsikring af en sådan
størrelse, at Cogétil’s materialer er dækket fuldt ud i tilfælde af en forsikringsbegivenhed.
Cogétil kan kræve dokumentation for, at all-risk forsikring er tegnet, førend montage
foretages.
c. Ved arbejder, som Cogétil udfører på bestående bygninger eller anlæg, påhviler det
køber at sikre, at Cogétil er medforsikret på bygherres Bygnings-, Løsøre-, og Driftstabsforsikring,
således, at der i skadestilfælde ikke kan rettes krav/regreskrav mod
Cogétil.

8. LEVERINGSTID

a. Såfremt et bestemt tidspunkt for leveringen ikke er aftalt mellem Cogétil og køber,
men der i stedet er angivet et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, anses
dette tidsrum for at løbe fra indgåelsen af aftalen.
b. I det omfang Cogétil ikke har modtaget de nødvendige specifikationer, tegninger mv.
til brug for leverancens udførelse, udskydes leveringstidspunktet – respektivt starttidspunktet
for ovennævnte tidsrum – indtil køber har givet Cogétil de ønskede oplysninger.
Cogétil har pligt til – inden rimelig tid – at gøre køber opmærksom på, hvilke
oplysninger Cogétil mangler for at kunne udføre leverancen.
c. Leveringstiden opgives med forbehold af strejke, lock-out eller andre force majeure
situationer, herunder med forbehold for mangler eller forsinkelse af leverancer fra
Cogétils underleverandører.
d. Kan køber ikke aftage leverancen til aftalt tid, skal denne uden ugrundet ophold
underrette Cogétil telefonisk og skriftligt samt oplyse årsagen til forsinkelsen,
og hvornår levering kan finde sted. Cogétil er kun forpligtet til at acceptere en udskydelse
af leveringstidspunktet, såfremt køberen godtgør Cogétils dokumenterede
udgifter ved udskydelsen. Udskydelse af leveringstidspunktet fritager ikke køber for
at erlægge købesummen til det aftalte tidspunkt.

9. UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATION

a. Det påhviler køber umiddelbart ved leveringen at undersøge varens tilstand grundigt
og i tilfælde af mangler straks – og senest inden 5 dage fra leveringen af varen - at
reklamere skriftligt til Cogétil.
b. Hvis køber senere bliver bekendt med mangler, der trods grundig undersøgelse ikke
kunne konstateres ved leveringen, skal køber straks efter konstateringen af forholdet
reklamere skriftligt til Cogétil. Køber skal dog under alle omstændigheder reklamere
inden 12 måneder efter leveringen af varen.
c. Hvis køber ikke reklamerer som foreskrevet ovenfor, mister køber retten til at fremsætte
krav mod Cogétil i anledning af det mangelfulde forhold.

10. ANSVAR FOR MANGLER

a. Foreligger der en berettiget og rettidig reklamation skal Cogétil foretage udbedring
af manglen ved omlevering eller afhjælpning, efter Cogétils eget valg. Udbedring skal
ske inden for rimelig tid. Foretages udbedring af det mangelfulde forhold, har køber
ikke yderligere krav mod Cogétil i den anledning.
b. Hvis Cogétil ikke inden for rimelig tid opfylder sine udbedringsforplig-telser, er køber
i første omgang alene berettiget til skriftligt at fastsætte en rimelig sidste frist for udbedring.
Foretages udbedring af det mangelfulde forhold, har køber ikke yderligere
krav mod Cogétil i den anledning.
c. I det omfang udbedring ikke er sket inden udløbet af fristen i pkt. 10.b, kan køber
efter eget valg forlange udbedring eller forholds-mæssigt afslag i prisen. Er manglen
væsentlig, kan køber i stedet ophæve købet af den mangelfulde del af leverancen.
d. Cogétil påtager sig intet ansvar for følger af, at mangelfulde varer indsættes i et byggeri/
anlæg.
e. Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabrikations- og materialefejl
ved de leverede materialer samt mangelfuldt udført montagearbejde (Reklamationer
over overfladeskader accepteres kun, hvis køber har foretaget den rette
overfladebehandling og vedligeholdt konstruktionen)
f. Ved omlevering og afhjælpning dækker Cogétil kun udgiften til nye varer/reservedele.
Omkostninger til montør, fragt mv. i forbindelse med omleveringen og/eller afhjælpningen
afholdes af køber. Dette gælder uanset om Cogétil har installeret varen/
reservedelen for køber.
g. Afhjælpning af mangler af tredjemand for Cogétils regning, kan kun ske efter skriftlig
accept fra Cogétil.
h. I tilfælde af at mangler ikke udbedres, jf, ovenfor pkt. 10.c, er Cogétil erstatningsansvarlig
overfor køber i overensstemmelse med dansk rets alm. regler med følgende
begrænsninger: Cogétils erstatningsansvar er begrænset til fakturaprisen på den
mangelfulde leverance. Cogétils erstatningsansvar er endvidere begrænset som
fastsat i pkt. 12 nedenfor.

11. PRODUKTANSVAR

a. Cogétil er kun ansvarlig for produktansvar mht. leverede produkter og reservedele i
det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.
b. Cogétil er kun ansvarlig – vedrørende forhold der ikke er omfattet af produktansvarslovgivningen
– for produktskader på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises,
at skaden skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af Cogétil.
c. Uanset ovennævnte kan erstatningen aldrig overstige fakturaprisen på den leverance
fra Cogétil, hvori det defekte produkt indgår, dog begrænset til DKK 1.000.000,00
incl. renter og omkostninger.
d. Cogétils ansvar er endvidere begrænset som fastsat i pkt. 12 nedenfor.
e. Cogétil er ikke – uanset ovennævnte – ansvarlig for produktskader som ikke er dækket
af den af Cogétil til enhver tid tegnede produktansvarsforsikring.
f. I den udstrækning Cogétil måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er
køberen forpligtet til at holde Cogétil skadesløs i samme omfang, som Cogétils ansvar
er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Dersom tredjemand
fremsætter krav mod én af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette
punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køberen er forpligtet til at
lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod
Cogétil på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

12. ANSVARSBEGRÆNSNING

a. Cogétil er under ingen omstændigheder – vedrørende mangler og produktansvar
- ansvarlig for indirekte skader og/eller tab af nogen art, herunder dagbods- eller
konventionalbodskrav, som køberen måtte ifalde overfor tredjemand, samt købers
driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller lignende tab.
b. Selvom Cogétil i enkelte tilfælde måtte frafalde krav eller rettigheder overfor køberen,
kan dette ikke bevirke, at Cogétil har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre
tilfælde end det konkret aftalte.

13. OPHAVSRET

a. Tegninger, modeller og tekniske dokumenter som udleveres til købe-ren, forbliver
Cogétils ejendom og må ikke kopieres eller udnyttes på anden uretsmæssig måde.
b. For produkter som fremstilles i henhold til købers specifikationer, har køber ansvaret
for krænkelser af tredjemandsrettigheder, f.eks. patent-rettigheder eller anden immaterialret.
c. Køberen skal friholde Cogétil for ethvert krav, som Cogétil bliver mødt med som følge
af en påstand om en krænkelse af immaterielle rettigheder iht. pkt. 13.b.

14. FORCE MAJEURE

a. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Cogétil, når de indtræffer efter
aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: arbejdskonflikt og enhver anden
omstændighed, som Cogétil ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller
uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse,
valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, naturkatastrofer,
almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder samt mangler ved eller forsinkelse
fra leverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
b. Cogétil er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til køber, at hæve aftalen, når dens
opfyldelse inden for rimelig tid, bliver umuliggjort pga. en eller flere af ovennævnte
omstændigheder.
c. Køber har alene ret til at hæve en indgået aftale på grund af forsinkelse som ovenfor
nævnt, hvis denne har varet i mere end 3 mdr.

15. VÆRNETING OG LOVVALG

a. Eventuelle tvistigheder mellem parterne skal efter Cogétils valg afgøres ved Retten i
Aalborg eller Sø- og Handelsretten.
b. Afgørelsen skal træffes efter dansk ret med undtagelse af de danske lovvalgsregler.
LD Handel & Miljø A/S - Det naturlige valg

LD Handel & Miljø A/S er en moderne handelsvirksomhed med et højt produktkendskab inden for en række kerneydelser. Firmaet er grundlagt i 1986 med det klare formål at betjene danske servicestationer, olieindustrien og miljøsektoren med alle former for tekniske løsninger, reservedele og udstyr.

Cogetil har opkøbt LD Handel efter konkurs d. 11 januar, aktiviteter videreføres uændret i fremtiden fra Cogetil´s firmaadresse i Hobro

Kundeservice

Hvis du har spørgsmål vedrørende en ordre eller nogle produkter kan du kontakte os på: cogetil@cogetil.dk

Cogétil Scandinavia Aps  |  Benshøj Industrivej 13A  |  DK-9500 Hobro  |  Telefon: +45 98 54 84 11  |  cogetil@cogetil.dk
Klik mig