Handelsbetingelser

1. KØB HOS LD HANDEL & MILJØ A/S

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med LD Handel & Miljø A/S, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra LD Handel & Miljø A/S.

LD Handel & Miljø A/S opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

2. PRISER

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:
• valutaændringer
• force majeure
• leveringssvigt
• afgiftsændringer
• udsolgte varer og trykfejl

3. SALG GENERELT

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

LD Handel & Miljø A/S forbeholder sig ret til at påregne et bestillingsgebyr på DKK 25,00 inkl. moms, hvor bestillingen ikke er foretaget via LD Handel & Miljø  A/S's hjemmeside.

4. LEVERING

Levering sker ab Selskabets lager og Køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter den har forladt Selskabets lager. Dette gælder også, såfremt Selskabet måtte have påtaget sig at afsende varerne.

Ved levering i DK til "ikke brofaste forbindelser" kan der forekomme ekstra fragt omkostninger, som vores hjemmeside desværre ikke kan tage højde for. I tilfælde af tvivl omkring dette kontakt os venligst på tlf.nr. 76 49 85 00.

Ved levering til Norge eller Sverige, vil forsendelsen blive sendt som EXW, hvilket betyder at Køber hæfter for fragt, told og moms.

Der gøres opmærksom på at prisen på fragten vil blive oplyst Køber på mail inden forsendelse. Såfremt Køber umiddelbart herefter ikke ønsker varen er Køber berettiget til at hæve købet.

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos LD Handel & Miljø A/S's leverandører.

Gratis Fragt på køb over 2.500 kr ekskl. moms gør sig KUN gældende ved ordre der modtages på webshoppen.

5. AFBESTILLINGER

Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har du modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten "Afbestilling!" indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl.13.00 til LD Handel & Miljø A/S samme dag, som bestillingen er foretaget.

6. BETALING

De mulige betalingsmåder er: LD Handel & Miljø A/S
• Dankort
• Mastercard
• Visacard
• Efter aftale (kun erhverv)

Betalingsmåde 'EFTER AFTALE' kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt du i forvejen har opnået en betalingsaftale med LD Handel & Miljø A/S.

7. REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos LD Handel & Miljø A/S. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

8. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles LD Handel & Miljø A/S inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til LD Handel & Miljø A/S’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af LD Handel & Miljø A/S.

9. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til LD Handel & Miljø A/S, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan LD Handel & Miljø A/S ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

10. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til LD Handel & Miljø A/S skal være forsvarligt indpakket.

LD Handel & Miljø A/S anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til LD Handel & Miljø A/S. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

11. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler LD Handel & Miljø A/S, at du retter henvendelse til LD Handel & Miljø A/S info@ldhandel.dk eller på telefon LD Handel & Miljø A/S.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING

Selskabet er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte har forbindelse til det leverede, dettes brug, forsinkelse, produkt- og/eller mangelsansvar eller Selskabets ydelser i øvrigt, ansvarlig for indirekte tab og følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende, ligesom Selskabet fraskriver sig ethvert ansvar for omkostninger i forbindelse med reetablering.

Selskabets ansvar for forsinkelser, mangler, produktansvar m.v. er beløbsmæssigt begrænset til 50% af det beløb, kunden har erlagt for den ydelse/vare, hvorpå kravet baseres. Uanset størrelsen af vederlaget for ydelsen, er Selskabets samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til kr. 100.000,-.

Selskabet er ikke ansvarlig for skader, der skyldes, at Køber har undladt at opfylde de forpligtelser, der påhviler Køber.

Selskabet indestår ikke for, at de leverede produkter vil fungere fejlfrit eller uden driftsstop, eller at alle eventuelle mindre fejl vil blive rettet.

13. PRODUKTANSVAR

Selskabet er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre, såfremt det leverede produkt forvolder skade. Ved personskade er Selskabet kun ansvarlig, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af selskabet.

Selskabet er ikke ansvarlig for indirekte tab som driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller følgeskader i øvrigt.

I det omfang Selskabet bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Selskabet skadesløs i samme omfang, som Selskabets ansvar er begrænset efter ovenfor anførte bestemmelser.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til reglerne om produktansvar, skal denne part straks underrette den anden herom.
Parterne er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod en af dem vedrørende produktansvar.

14. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser, samt enhver tvist vedrørende mangler ved leverancen eller øvrige afledte forhold i forbindelse med aftalen mellem Selskabet og køber, afgøres af byretten ved Selskabets værneting og under anvendelse af dansk ret.

15. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:

• Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
• Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års          reklamationsperiode
• LD Handel & Miljø A/S forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt Alle                         omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. Der påløber renter fra forfaldsdatoen       med 2% pr. påbegyndt måned.

16. KØBEREGLER

1. Reklamationsret
2. Garanti
3. Ombytningsret
4. Rimelig tid
5. Formodningsreglen

1. REKLAMATIONSRET
Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

2. GARANTI
Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

3. OMBYTNINGSRET
Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

4. RIMELIG TID
I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.


5. FORMODNINGSREGLEN
Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

17. DEN LOVPLIGTIGE 14 DAGES FORTRYDELSESRET

1. Den 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er du i tvivl

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Postdanmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af LD Handel & Miljø A/S ud fra en mulig salgsværdi.

Med hensyn til software skal forseglingen være ubrudt.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af LD Handel & Miljø A/S, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Ved montering af PC-systemer sammensat efter kundens ønske, er der ikke længere fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor kunden har givet samtykke til at monteringen kan begynde.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

LD Handel & Miljø A/S returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.


2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Der er to måder hvorpå du kan returnere varen på:

• Du kan nægte at modtage varen fra postvæsnet. I denne sammenhæng beder vi dig om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at     de straks kan returnere varen til LD Handel & Miljø A/S.
• Du kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til LD Handel & Miljø A/S. I denne     sammenhæng beder vi dig vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer   er købt hos LD Handel & Miljø A/S.

Retur adresse er følgende:

LD Handel & Miljø A/S
Cvr nr.: 25100808
Ferrarivej 16
7100 Vejle

Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos LD Handel & Miljø A/S. Beløbet returneres ved bankoverførsel til personen, som fremgår af købsfakturaen.

Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! LD Handel & Miljø A/S anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til LD Handel & Miljø A/S. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af LD Handel & Miljø A/S.


3. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til LD Handel & Miljø A/S skal være forsvarligt indpakket.
Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder.


4. ER DU I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler LD Handel & Miljø A/S, at du retter henvendelse til info@ldhandel.dk eller på telefon 76498500.

LD Handel & Miljø A/S - Det naturlige valg

LD Handel & Miljø A/S er en moderne handelsvirksomhed med et højt produktkendskab inden for en række kerneydelser. Firmaet er grundlagt i 1986 med det klare formål at betjene danske servicestationer, olieindustrien og miljøsektoren med alle former for tekniske løsninger, reservedele og udstyr.

Siden starten har vi udviklet sortimentet, så vi nu også råder over en række miljø- og rengøringsløsninger. Vi har i dag et velfungerende salgs- og distributionsnet, som dækker hele Danmark, Norge og Sverige.

Kundeservice

Hvis du har spørgsmål vedrørende en ordre eller nogle produkter kan du kontakte os på: info@ldhandel.dk

LD Handel & Miljø A/S  |  Ferrarivej 16  |  DK-7100 Vejle  |  Telefon: +45 76 49 85 00  |  info@ldhandel.dk
Klik mig